Yến sào Thiên ngọc / yến chưng sẵn hà nội

yến chưng sẵn hà nội