Yến sào Thiên ngọc / tổ yến chưng sẵn khánh hòa

tổ yến chưng sẵn khánh hòa