Yến sào Thiên ngọc / Hộp 10 hũ yến sào chưng sẵn đông trùng hạ thảo